Ferromangan, kohlenstoffarm, Mangangehalt 86,4%

Erscheinungsdatum 26.01.2017

B 583-1 Zertifikat

Ferromangan, kohlenstoffarm, Mangangehalt 86,4%