Ferromangan, kohlenstoffarm, Mangangehalt 80,8%

Erscheinungsdatum 26.01.2017

F 503-1 Zertifikat

Ferromangan, kohlenstoffarm, Mangangehalt 80,8%