Hochlegierter Stahl

F 201-1 Edelstahl, 12% Chrom
Zertifikat

F 210-1 Edelstahl, 4% Chrom, 8,2% Molybdän, 1,7% Vanadium und 1,5% Wolfram
Zertifikat

D 226-1 Edelstahl, 13,7% Chrom, Werkstoff-Nr. 1.4034
Zertifikat

D 227-1 Schnellarbeitsstahl, 4% Chrom, 2,6% Molybdän, 2,4% Vanadium und 3% Wolfram Werkstoff-Nr. 1.3333
Zertifikat

D 231-2 hochlegierter Stahl, 18% Chrom und 10% Nickel, Werkstoff-Nr. 1.4306
Zertifikat

D 235-1 Manganhartstahl, 12,7% Mangan, Werkstoff-Nr. 1.3401
Zertifikat

D 237-1 Edelstahl, 17% Chrom und 10% Nickel, Werkstoff-Nr. 1.4550
Zertifikat

B 251-1 Schnellarbeitsstahl, 5,4% Chrom, 5,7% Cobalt, 0,5% Molybdän, 1,6% Vanadium und 20% Wolfram
Zertifikat

B 253-1 13% Mangan Stahl
Zertifikat

B 254-1 Schnellarbeitsstahl, 5,1% Chrom, 4,9% Molybdän, 1,9% Vanadium und 7% Wolfram
Zertifikat

S 268-1 HSS-Stahl "Vancron 40" mit ca. 4,6% Cr, 3,2% Mo, 8,5% V, 3,7% W, 2% N
Zertifikat

F 269-1 hochlegierter Stahl, 18,2% Chrom, 8% Nickel und 1,3% Mangan
Zertifikat

S 270-1 hochlegierter Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4835
Zertifikat

D 271-1 hochlegierter Stahl, Werkzeugstahl-Nr. 1.2344
Zertifikat

B 272-1 hochlegierter Stahl, 12% Chrom
Zertifikat

F 273-1 Edelstahl Z5CNU15.05, 14,7 % Chrom, 4,8 % Nickel und 3 % Kupfer
Zertifikat

S 274-1 Vanadiumstahl
Zertifikat

B 276-2 5% Cr-Mo-V Stahl
Zertifikat

D 278-1 Edelstahl, 18% Chrom, 1% Molybdän und 0,9% Kohlenstoff, Werkstoff- Nr. 1.4112
Zertifikat

F 279-2 Edelstahl, 15,6% Chrom und 1,6% Nickel
Zertifikat

B 281-1 Edelstahl, 18% Chrom und 9% Nickel
Zertifikat

F 282-1 Edelstahl, 17% Chrom, 11% Nickel, 2% Molybdän und 0,5% Titan
Zertifikat

D 283-1 Schnellarbeitsstahl, 10% Cobalt, 4% Chrom, 3,4% Molybdän und 1,2% Kohlenstoff
Zertifikat

D 284-2 Edelstahl, 17% Chrom, 11% Nickel und 2% Molybdän, Werkstoff-Nr. 1.4571
Zertifikat

D 284-3 hochlegierter Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
Zertifikat

B 285-2 Martensitaushärtender Stahl
Zertifikat

D 286-1 Edelstahl, 18% Chrom, 8,5% Nickel, 0,3% Molybdän und 0,3% Schwefel, Werkstoff-Nr. 1.4305
Zertifikat

B 287-1 Edelstahl mit hohem Borgehalt
Zertifikat

D 288-1 Stahl, 2% C und 12% Cr, Werkstoff-Nr. 1.2436
Zertifikat

D 289-1 hochwarmfester Stahl
Zertifikat

D 290-1 Schnellarbeitsstahl, 4% Chrom, 5% Cobalt und 5% Molybdän, Werkstoff-Nr. 1.3243
Zertifikat

D 291-1 hochlegierter Stahl, 17% Chrom und 2% Molybdän, Werkstoff-Nr 1.4748
Zertifikat

B 292-1 Nb-stabilisierter Edelstahl
Zertifikat

D 294-1 Manganstahl, Werkstoff-Nr. 1.3816
Zertifikat

B 295-1 4% Mo-Cr-Ni-Stahl
Zertifikat

B 296-1 Jethete Stahl
Zertifikat

D 297-1 1,2 % Borstahl, Werkstoff-Nr. 1.4696
Zertifikat

S 298-1 Duplex Edelstahl (entsprechend EN 1.4410)
Zertifikat

S 298-2 Duplex Edelstahl (entsprechend EN 1.4410)
Zertifikat

D 299-1 hochlegierter Stahl
Zertifikat

S 379-1 hochlegierter Stahl, Werkstoffnummer 1.4563
Zertifikat